Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku
Poniedziałek, 05 Luty 2018 23:02

26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4146/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI.

 

W gronie zwycięzców konkursu znalazła się propozycja przygotowana przez Miejski Zespół Szkół nr 3 (od września – Szkołę Podstawową nr 2) we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec.

Projekt nosi tytuł: „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” i realizowany będzie od września 2017 r. do czerwca 2019 r.

Jego najważniejsze cele to: podniesienie i harmonijny rozwój kompetencji kluczowych u uczniów (doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce dnia codziennego, wykorzystywanie i stosowanie wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody, rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką; podniesienie kompetencji: informatycznych (rozwijanie umiejętności korzystania z technologii społeczeństwa informacyjnego w różnych sytuacjach), lingwistycznych - w obszarze j. angielskiego i niemieckiego (swobodne porozumiewanie się w językach obcych), w zakresie przełamywania barier psychologicznych, doskonalenie umiejętności uczenia się - pobudzanie kreatywności, otwartości na nowe sposoby realizowania działań); kształcenie u młodych obywateli / obywatelek Europy niezbędnych na rynku pracy umiejętności oraz właściwych postaw; otwartości na problematykę równego traktowania kobiet i mężczyzn, odmienności przekonań i różnorodności poglądów w demokratycznej Europie; rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów / uczennic, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 262 066,00 zł,

Kwota dofinansowania: 248 962,69 zł.

Brakujące 5% wartości projektu, czyli 13 103,31 zł, to wkład własny Beneficjenta, czyli Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Środki przyznane w ramach projektu będą przeznaczone na:

- doposażenie pracowni: dwóch matematycznych, jednej geograficznej i jednej przyrodniczej, - zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych, techniki i informatyki (w tym także podstaw programowania – z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms, a także w języku Scratch), w powiązaniu z elementami edukacji regionalnej, podstaw przedsiębiorczości,

- warsztaty terapeutyczne, kształcące umiejętności radzenia sobie z emocjami i funkcjonowaniem społecznym (część zajęć odbywać się będzie w Sali Doświadczania Świata),

- warsztaty umożliwiające poznanie i wykorzystywanie swoich mocnych stron, radzenie sobie ze stresem, budzenie w sobie motywacji do podejmowania różnorodnych działań,

- szkolenia dla nauczycieli związane z tematyką projektu.

 

W zajęciach wezmą udział uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej i II - III gimnazjum. Niektóre formy aktywności zostały przewidziane również dla chętnych uczniów innych bolesławieckich szkół. Planowane jest również nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz integracja ze środowiskiem.

 

 

Realizujemy projekt

 

Szukaj

Odsłon : 668169

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

 Zapraszamy na nasz blog